Všeobecné obchodní podmínky

HIGHJUMP 2024
PODMÍNKY ÚČASTI

Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem sportovní akce, spolkem High Jumping, z.s., se sídlem U smaltovny 1334/22C, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 70910669, smlouva o účasti na akci HIGHJUMP 2024. V rámci akce, která se uskuteční v katastru obce Hřiměždice, okres Příbram, se bude konat ve dnech 2.8.- 3.8.2024 již 25. ročník mistrovství České republiky v extrémních skocích do vody.

Každý účastník této akce obdrží po předložení vstupenky při vstupu na sportovní akci identifikační náramek na zápěstí, který jej opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku.
Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky či obdržením náramku) zavazuje v celém areálu, i na všech ostatních místech, kde probíhá tato akce, dodržovat následující Podmínky účasti:

PRO ÚČASTNÍKY HIGHJUMP 2024 PLATÍ ZÁKAZ:

 • vnášení a užívání zbraní jakéhokoliv druhu, předmětů ohrožujících bezpečnost,
  hořlavin, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek
 • vnášení, prodeje a distribuce psychotropních látek
 • vnášení a užívání profesionálních nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer bez písemného povolení pořadatele (akreditace)
 • pořizování audio a videozáznamu veškerých vystoupení profesionální technikou bez písemného povolení pořadatele (akreditace)
 • používání dronů a podobné techniky bez písemného povolení pořadatele (akreditace)
 • vstupu se psy a jinými zvířaty bez vodítka a jejich koupání v lomu
 • vstupu na místa označená pořadatelem zákazem vstupu, popř. ohrazená barierami (bezprostřední blízkost lomu, skokanská věž)
 • rozdávat či umisťovat jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele
 • rozdělávání otevřeného ohně včetně jakékoliv manipulace s ním
 • používání pyrotechniky
 • vstup jinak než označeným vchodem
 • parkování mimo označená parkoviště
 • kempování a nocování vně vozidel
 • jakéhokoliv znečišťování areálu
 • poškozování či ohrožování cizího majetku a zdraví
 • koupání a skákání do vody ve večerních a nočních hodinách (to jest od 20:00 do 8:00)

POŘADATEL HIGHJUMP 2024 JE OPRÁVNĚN:

 • při porušení těchto Podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na této akci a účastníka vyvést za asistence bezpečnostní agentury z areálu místa konání akce a nevpustit jej zpět do areálu (účastníkovi bude přestřižena páska), v případě závažného jednání bude předán příslušným orgánům činným v trestním řízení;
 • dávat prostřednictvím zástupců organizátora a členů bezpečnostní agentury nezbytné pokyny účastníkům akce za účelem zachování bezvadného průběhu akce, bezpečnosti dalších účastníků akce, třetích osob a ochrany majetku;
 • měnit line- up a program akce včetně účinkujících, případně jej přesunout na jiný čas či zrušit, v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.);
 • Pro účely dokumentace a podpory akce pořizovat obrazové a zvukové záznamy z akce, včetně případných záznamů účastníků akce. Toto oprávnění mají také partneři akce. Osoby zachycené na pořízených záznamech nebudou individualizovány ani jejich záznamy nebudou použity k žádným jiným účelům než podpoře a dokumentace o průběhu akce.
 • evakuovat areál v případě jakéhokoliv ohrožení zdraví účastníků či majetku (např. živelná katastrofa, teroristický útok apod.), a to bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku účastníka akce.

ÚČASTNÍK AKCE SE ZAVAZUJE:

 • udržovat pořádek, žádným způsobem neohrožovat zdraví a majetek dalších účastníků, soutěžících, účinkujících, pořadatelů či dalších třetích osob přítomných na akci
 • žádným způsobem nenarušovat průběh celé akce či jednotlivých vystoupení účinkujících či sportovců.
 • prokázat se při každém vstupu do areálu či na vyzvání pořadatele a bezpečnostní agentury identifikačním náramkem, v případě osoby mladší 15 let vstup pouze v doprovodu zákonných zástupců, jinak nebude do areálu vpuštěn.
 • nevstupovat do míst označených pořadatelem akce bezpečnostními páskami, cedulemi zákazu vstupu či určených pro vstup účinkujících, atletů – skokanů, pořadatelů či jejich zaměstnanců, jakož i dodavatelů služeb a produktů na akci.
 • dodržovat tyto Podmínky účasti na akci, pokyny pořadatelů a bezpečnostní agentury a právní předpisy České republiky.

ÚČASTNÍK:

 • se účastní akce výlučně na vlastní odpovědnost;
 • odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí
 • bere na vědomí, že při ztrátě identifikačního náramku v průběhu sportovní akce se stává smlouva neplatnou, může být z areálu konání akce vyveden a není oprávněn se domáhat vstupu na akci;
 • souhlasí s tím, že fotografie a videozáznamy pořízené z místa konání akce, které mohou zachytit jeho podobu, mohou být pořadatelem a nebo partnery akce použity pro propagační a jiné účely v souvislosti s konáním akce, a to jakoukoliv formou a bezúplatně v souladu s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto záznamy nejsou pořadatel ani partneři akce oprávněni jakkoli dále užít či poskytnout třetí osobě.

POŘADATEL:

 • neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků sportovní akce, pokud tato škoda není způsobena porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením
 • neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případě okolností vylučujících odpovědnost (např. živelná pohroma) či jiné nepředvídatelné okolnosti (tzv. zásah vyšší moci) nebo hrozba trestné činnosti (např. teroristického útoku), apod.

DOHLED NAD AREÁLEM

 • v celém areálu bude na dodržování těchto Podmínek účasti dohlížet bezpečnostní agentura a oprávnění zástupci pořadatele.
 • při porušování těchto Podmínek mohou být účastníci porušující tyto Podmínky účasti vyvedeni z areálu, bez možnosti dalšího vstupu, případně předáni orgánu Policie ČR.
 • případné přestupky, přečiny nebo trestné činy, budou řešeny Policií ČR a orgány činnými v trestním řízení.